Darbų sąrašas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ 

ADMINISTRAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

1. Bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas.

2. Nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus.

3. Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti.

4. Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas.

 5. Namo būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus.

6. Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas, viešas skelbimas savininkams.

7. Mėnesinių įmokų skaičiavimas dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms, šių įmokų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita.

8. Mėnesinių įmokų patalpų savininkams skaičiavimas ir paskirstymas, pranešimų spausdinimas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas, informacijos pateikimas skelbimų lentoje.

9. Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir  išlaidų apskaitos tvarkymas.

10. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, skatinimas steigti bendrijas bei pagalba jas steigiant, veiklos rezultatų apibendrinimas,  ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas.

11. Skelbimų lentų įrengimas ir priežiūra.

12. Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų išieškojimas teismine tvarka.

13. Butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos tvarkymas.

14. Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, protokolų apskaita  ir jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas.

15. Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas.

16. Kiekvieno namo naudojimo (eksploatavimo) pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.

_________________________________________