Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

 

Nuo ko pradėti?

Daugiabučių namų atnaujinimo finansavimo programa dabar tūkstančiams šalies gyventojų suteikia palankiausias ekonomines sąlygas renovuoti nekilnojamąjį turtą ir už būsto šildymą mokėti iki 60 proc. mažiau.

15 paprastų žingsnių, kuriais galima pasiekti reikiamą rezultatą – atnaujintą ir modernizuotą daugiabutį.

Pirmojo susirinkimo darbai

1. Būsto atnaujinimo inicijavimas. Namo valdytojas (*paaiškinimas – žemiau) organizuoja namo savininkų susirinkimą, kurio metu apibendrinama informacija apie pastato būklę, galimas priemones jai pagerinti ir reikalingas lėšas. Susirinkime 50+1 namo savininkų balsų dauguma priimamas sprendimas dėl renovacijos. Susirinkimo protokolas saugomas pas namo valdytoją.

2. Investicijų plano parengimas. Namo valdytojas organizuoja konkursą investicijų plano rangovui (projektavimo įmonei) atrinkti, parengia paslaugų pirkimo ataskaitą. Ji pateikiama BETA (Būsto energijos taupymo agentūrai). Gavus BETA pritarimą, atrinktas plano rangovas parengia investicijų planą, kuriame pateikia informaciją apie namo būklę, numatomos renovacijos priemonės, preliminari jų kaina ir kiti susiję klausimai.

Antrasis daugiabučio namo gyventojų susirinkimas

3. Viešas investicijų plano aptarimas. Aptarimas organizuojamas namo savininkų susirinkime, kuriame, išsakomos pastabos, pageidavimai, pagal kuriuos patikslinamas investicinis planas.

4. Investicijų plano suderinimas. BETA įvertina, ar rangovo pateikta informacija atitinka teisės aktus, techninius reikalavimus.

Trečiojo susirinkimo darbai

5. Investicinio plano tvirtinamas. Planas tvirtinamas namo savininkų susirinkime 50+1 namo savininkų balsų dauguma. Svarbiausia tuo pačiu priimti ir sprendimą dėl lėšų skolinimosi. Susirinkimo protokolo kopija kartu su investicinio plano byla pateikiama BETA. Patvirtinus investicijų planą, namo valdytojas skelbia konkursą techninio projekto rengimo paslaugai pirkti.

6. Paraiška bankui. Namo valdytojas pasirinktam bankui pateikia paraišką kreditui gauti ir investicijų planą, kitus reikiamus, papildomus dokumentus.

7. Banko patvirtinimas. Bankas įvertinęs iš namo valdytojo ir BETA gautus dokumentus, patvirtina paraišką.

8. Rangovo parinkimas. Namo valdytojas skelbia konkursus, kurių pagalba išrenkamas rangovas ir techninio projekto rengėjas. Galutinis sprendimas suderinamas su BETA.
9. Kredito sutarties pasirašymas. Banko pateiktą tipinę sutartį pasirašo banko atstovas ir būsto savininkų atstovas.
10. Kredito sutarties įregistravimas. Namo valdytojas kredito sutartį registruoja nekilnojamojo turto registre (VĮ Registrų centras, apie tai atitinkamai pažymėdamas ir visų namo butų registro įrašuose.

Prasideda namo renovacijos darbai

11. Namo atnaujinimas. Darbai vykdomi pagal investicijų planą. Parengiamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, jį pasirašo namo valdytojas, rangovas, BETA atstovas ir statybos techninę priežiūrą vykdęs specialistas.
12. Kredito išmokėjimas. Pinigai išmokami banko valdytojui pateikus atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą, pagal kurią bankas perveda pinigus statybos darbus vykdančiam rangovui. Likusią mokėti dalį bankas paskirsto mokėti visiems kredito gavėjams (būsto savininkams).

Mokama valstybės parama

13. Valstybės paramos paskyrimas. Valstybės parama išmokama baigus investicijų plane numatytus darbus ir namo valdytojui pateikus BETA prašymą dėl valstybės paramos.

14. Valstybės paramos išmokėjimas. Kai BETA specialistai užfiksuoja namo atnaujinimo statinio energetinį efektyvumą, nustatomas kompensacijos dydis ir Finansų ministerija, pervesdama apskaičiuotą paramą kiekvienam individualiai, padengia būsto savininkų paimtų kreditų dalis bei grąžina dalį kredito bankui.

15. Palūkanų ir kredito mokėjimas. Kol vykdomas būsto atnaujinimo projektas ir tęsiasi kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpis, būsto savininkai moka tik palūkanas, skaičiuojamas nuo namo atnaujinimui išmokėtos ir negrąžintos kredito sumos. Atnaujinus namą, pradedama grąžinti paskola ir mokamos palūkanos.

*Kas yra namo valdytojas? Jei yra sukurta bendrija, atstovauja bendrijos pirmininkas, jei gyventojai sudarę jungtinės veiklos sutartį, jos pagrindu veikiantis fizinis asmuo arba namą administruojančios įmonės įgaliotas asmuo.

Ką dar verta įsidėmėti?

  • Rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą, gyventojams atstovauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Jeigu šias pareigas eina namo bendrojo naudojimo patalpų administratorius, gyventojai išrenka bent vieną savo atstovą, kuris teikia pasiūlymus rengiant investicijų projektą, dalyvauja projektavimo ir rangos darbų pirkimo komisijose, prižiūri atnaujinimo darbų eigą.

  • Ruošiantis dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir rengiant visą techninę dokumentaciją, ant pirmo lapo privalomas ES struktūrinės paramos ženklinimas.

  • Yra parengtas atnaujinimo priemonių, kurias remia valstybė, sąrašas. Reikėtų atminti, kad po atnaujinimo Jūsų daugiabutis namas turėtų pasiekti bent jau D energinio naudingumo klasę.