Informacija

Numatoma Valstybės parama Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos IV etapui

  1. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė, nustatoma pagal Statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Jeigu atnaujinamas daugiabutis, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, valstybės parama pagal šį įstatymą teikiama, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Valstybės parama teikiama šiais būdais:

1) suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti) ir penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atnaujinimo projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus, ir

2) apmokant arba kompensuojant 100 procentu ne didesnę kaip Vyriausybės nustatyto dydžio išlaidų dalį atnaujinimo projektui ar jo daliai parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą investicijų planą patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai, ir

3) apmokant arba kompensuojant 100 procentu ne didesnes kaip Vyriausybės nustatyto dydžio atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, ir

4) kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms, ir

5) teikiant papildomą valstybės paramą, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos;

6) apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

Prašome norinčius dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, pateikti susirinkimo protokolus, kuriuose, 50 procentų ir daugiau, butų ir kitų patalpų savininkų pritarė daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui).

Protokolo forma galite atsisiųsti – protokolo forma.

Daugiabučio namo Melioratorių a. 4, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas – Melioratoriu a. 4, Joniškis.

Daugiabučio namo Statybininkų g. 2A, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas – Statybininku_2A, Joniškis.

Parengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techniniai darbo projektai:

1. Statybininkų 4A, Joniškis;

2. Melioratorių a. 1, Joniškis;

3. Melioratorių a. 2, Joniškis;

4. Melioratorių a. 5, Joniškis;

5. Melioratorių a. 6, Joniškis;

6. Melioratorių a. 7, Joniškis;

7. Melioratorių a. 8, Joniškis;

8. Melioratorių a. 9, Joniškis;

9. Melioratorių a. 10, Joniškis;

10. Melioratorių a. 11, Joniškis;

11. Melioratorių a. 12, Joniškis;

12. Upytės g. 10A, Joniškis;

13. Upytės g. 17, Joniškis;

14. Žagarės g. 12, Joniškis;

15. Žagarės g. 14, Joniškis;

16. Medžiotojų g. 7, Joniškis;

17. Medžiotojų g. 8, Joniškis;

18. Medžiotojų g. 11, Joniškis;

19. Medžiotojų g. 12, Joniškis;

20. Medžiotojų g. 14, Joniškis;

21. Medžiotojų g. 17, Joniškis;

22. Medžiotojų g. 18, Joniškis;

23. Sodų g. 3A, Joniškis;

24. Joniškio g. 4A, Žagarė;

25. Kęstučio g. 23A, Žagarė;

26. Kęstučio g. 4, Žagarė;

27. Miesto a. 34, Žagarė;

28. Kęstučio g. 2, Žagarė;

29. Žemaičių g. 10, Joniškis;

30. Žemaičių g. 53, Joniškis.

 

 

Nauja Aplinkos ministerijos parengta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Joniškio rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa: sprendimas, programa.

Patvirtintas atnaujintų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašas

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A-942 buvo patvirtintas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų Joniškio rajone sąrašas.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos rengimą ir jos įgyvendinimą reglamentuoja šie pagrindiniai teisiniai dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411870&p_query=&p_tr2=2 );

2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415165&p_query=&p_tr2=2 );

3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403606&p_query=&p_tr2=2 );

4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364010&p_query=&p_tr2=2 );

5.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415042&p_query=&p_tr2=2 );

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411834&p_query=&p_tr2=2 );

7. Lietuvos būsto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=225703&p_query=&p_tr2=2 );

8. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416362&p_query=Daugiabu%E8i%F8%20nam%F8%20atnaujinimo%20(modernizavimo)%20programa&p_tr2=2 );

9. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416277&p_query=Daugiabu%E8i%F8%20nam%F8%20atnaujinimo%20(modernizavimo)%20programa&p_tr2=2 ).

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,