Informacija skolingiems už paslaugas

 

 

Pasirašyta sutartis dėl ikiteisminio ir teisminio skolų išieškojimo

2019 m. liepos 29 d. UAB Joniškio butų ūkis pasirašė su UAB „Credibell Europe“  sutartį dėl ikiteisminio ir teisminio skolų išieškojimo paslaugos. UAB „Credibell Europe“ bendradarbiauja su antstolių kontoromis, taip pat turi teisę apriboti nemokių skolininkų galimybes gauti paskolas ar lizingus.

Kad išvengti papildomų skolos administravimo išlaidų, raginame gyventojus laiku mokėti mokesčius už paslaugas.

________________________________________________________________________________

PATVIRTINTA UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-9

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO

SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio (toliau – Įmonė) skolų už gyvenamųjų patalpų eksploatavimo ir administravimo išlaidas, bei teikiamas komunalines paslaugas išieškojimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato skolų išieškojimo reikalavimus, principus, galimas išieškojimo procedūras ir būdus, kuriuos turi taikyti Įmonė išieškodama daugiabučių gyvenamųjų namų butų (patalpų) savininkų (toliau – Gyventojai) skolas, susidariusias už teikiamas paslaugas.

2. Įmonės patvirtintoje Tvarkoje nustatytos konkrečios skolų atsiradimo prevencinės priemonės, skolų išieškojimo procedūros, veiksmai, jų atlikimo intensyvumas, terminai, skolų apskaitos tvarka bei atsakingi asmenys.

 

II. SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO PRINCIPAI

                      3. Įmonė, atlikdama skolų išieškojimo procedūras, turi vadovautis skolų prevencijos, skolų išieškojimo privalomumo, išieškojimo veiksmų teisėtumo ir asmenų lygybės, ekonomiškumo, kooperacijos bei atsakingumo principais:

3.1. Skolų prevencijos principas įpareigoja įmonę užkirsti kelią skoloms susidaryti. Tuo tikslu svarbu sudaryti su gyventojais  sutartis ir užtikrinti jų vykdymo kontrolę. Sutartis turi būti sudaroma nurodant visus įmanomus gyventojo, su kuriuo sudaroma sutartis, rekvizitus, numatant aiškius ir tikslius abiejų sutarties šalių įsipareigojimus, atsakomybę už sutartinų įsipareigojimų nevykdymą, aiškią mokesčių mokėjimo tvarką ir terminus.

3.2. Skolų išieškojimo privalomumas. Įmonei skolų išieškojimo procedūros yra privalomos. Įmonėje už šį darbą paskirti atsakingi asmenys veda tikslią įsiskolinusių asmenų apskaitą, jų atsiskaitymo už skolas statistiką.  Asmenys, atsakingi už skolų išieškojimą, skiriami Įmonės direktoriaus įsakymu.

3.3. Teisėtumo ir asmenų lygybės principas. Įmonės atsakingų darbuotojų vykdomi išieškojimo veiksmai negali pažeisti konstitucinių asmens teisių, neturi prieštarauti galiojantiems įstatymams, turi būti vykdomi vadovaujantis asmenų lygybės įstatymui ir teismui principu, nepaisant jų lyties, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, užsiėmimo rūšies ir kitų aplinkybių.

3.4. Ekonomiškumo principas. Įmonė privalo skolas išieškoti kuo ekonomiškiau per  įmanomai trumpesnį laiką. Jei skolos išieškojimo išlaidos didesnės už skolą, išieškojimo vykdymas nukeliamas iki ją ekonomiškai bus tikslinga išieškoti. Skolas tuo tikslu būtų galima suskirstyti į tris rizikos grupes: mažos – iki 30 Eur, (kurias išieškoti ekonomiškai netikslinga), didesnės – iki 105 Eur ir didelės – virš 145 Eur (su kuriomis būtina nedelsiant ir intensyviai dirbti). Šildymo paslaugą gaunantiems gyventojams (kai šilumą tiekia UAB Joniškio butų ūkis) skolos suskirstomos sekančiai: mažos – iki 60 Eur, didesnės – iki 145 Eur ir didelės – virš 350 Eur.

                      3.5. Kooperacijos principas. Įmonės atsakingi darbuotojai, vykdydami skolų išieškojimą, bendradarbiauja tarpusavyje su kitų įmonių išieškotojų darbuotojais, teikdami informaciją apie skolininko buvimo vietą, jo turimą turtą, pajamas, mokumo galimybes, keisdamiesi patirtimi išieškant skolas ir kita informacija, reikalinga išieškojimo veiksmams.

3.6. Atsakingumo principas. Išieškojimą vykdantys asmenys apie atliktus išieškojimo veiksmus informuoja Įmonės direktorių. Įmonės direktorius informaciją apie susidariusį įsiskolinimą, vykdomą išieškojimo darbą teikia Įmonės steigėjams, jiems pareikalavus.

 

III. SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO BŪDAI

                      4. Priminimas.

4.1. Priminimas – tai informacinio pobūdžio raštas, adresuotas skolininkui, kuriuo jam primenama apie pareigą sumokėti įsiskolinimą už pastato eksploatavimo ir administravimo išlaidas ar suteiktas komunalines paslaugas bei su tuo susijusius delspinigius, siūloma minėtas sumas sumokėti geruoju per 10 dienų, ir kuriame skolininkas informuojamas apie pasekmes, galinčias atsirasti, jeigu įmokos  nebus sumokėtos.

4.2. Priminimą parengia Įmonės darbuotojai, atsakingi už skolų išieškojimą.

4.3. Priminime nurodoma:

4.3.1. įmonės pavadinimas;

4.3.2. skolininko vardas, pavardė ir adresas;

4.3.3. priminimo parengimo data;

4.3.4. įsiskolinimo suma;

4.3.5. pastaba, kad vengiant sumokėti nurodytas sumas, jos bus išieškomos teismine tvarka.

4.4. Priminimą  pasirašo įmonės darbuotojas, atsakingas už skolų išieškojimą.

4.5. Priminimas nusiunčiamas skolininkui paštu arba įteikiamas skolininkui pasirašytinai.

 

5. Skolų sumokėjimo sutartis

5.1. Skolos sumokėjimo sutartį (toliau – skolos sutartis) parengia įmonės darbuotojai, atsakingi už skolų išieškojimą.

5.2. Skolininkas supažindinamas su prievole Įmonei ir pasekmėmis nesilaikant sutarties.

5.3. Skolininkas prieš sudarydamas skolos sutartį turi sumokėti  ne mažiau 35%

nuo skolos sumos.

5.4. Skolos sutartyje nurodoma:

5.4.1. skolininko vardas, pavardė, adresas, asmens kodas ir telefono numeris;

5.4.2. skolos suma ir skolos išmokėjimo terminai;

5.4.3. skolininkas skolą privalo sumokėti per šešis mėnesius po skolos grąžinimo sutarties pasirašymo;

5.4.4. skolą gali mokėti dalimis pagal skolos  sutartyje nurodytus terminus.

5.5. Skolos sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių. Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

5.6. Neįvykdžius skolos sutarties, pakartotina skolos sutartis nesudaroma.

5.7. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, skolininkas turi pranešti skolos sutartyje nurodytam Įmonės darbuotojui.

 

6. Įmonė gali sudaryti sutartis su kitu juridiniu asmeniu. Šia sutartimi:

6.1. Įmonė paveda, o kitas juridinis asmuo priima Įmonės pavedimą atlikti ikiteisminį skolų (Paslaugų tipas) išieškojimą iš Įmonės nurodyto skolininko.

6.2. Įmonė patvirtina, kad skola nėra padengta sutarties įsigaliojimo dienai.

6.3. Pateikia kitam juridiniam asmeniui kartą per mėnesį skolininko ir skolas pagrindžiančius duomenis.

6.4. Kitas juridinis asmuo pateikia Įmonei informaciją apie praėjusį mėnesį bet kokios dalies pinigų gavimo faktą iš skolininko, ne vėliau nei kiekvieno mėnesio 25 d.

 

7. Nesant galimybei taikiai išspręsti ginčą, Įmonė kreipiasi į teismą.

7.1. Teismui surašomas pareiškimas arba ieškinys. Svarbu, kad pareiškimai ir ieškiniai  būtų pateikti raštu ir tinkamai, kaip būsimi įrodymai teisme.

7.2. Ieškinio turiniui reikalavimus nustato CPK 135 str. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui.

7.3. Ieškinyje turi būti nurodoma:

7.3.1. ieškinio suma;

7.3.2. aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas);

7.3.3. įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes;

7.3.4. ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas);

7.3.5. ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį;

7.3.6. informacija, ar byla bus vedama per advokatą ar savarankiškai;

7.3.7. prie ieškinio turi būti pridėti įrodymai ir dokumentai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo;

7.3.8. prašymas priteisti skolą xxx sumai, bei xxx delspinigių metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, prašymas pritaikyti laikinas apsaugos priemones;

7.3.9. sutikimas apie teismo priimtą sprendimą už akių, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį.

7.4. Pridedami ieškinio dokumentai, parengti pagal raštvedybos taisykles.

7.5. Kreiptis į teismą galima dokumentinio proceso tvarka CPK424-430 str.