Kainos

KAINOS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS

Eil. Nr.
Paslaugos pavadinimas
Kaina be PVM
Dokumentas, kuriuo patvirtinta kaina
1
Bendrojo naudojimo objektų administravimas, kv. m
0,0290 Eur (kai namo plotas iki 1000 kv. m)
0,0275 Eur (kai namo plotas nuo 1000 iki 3000 kv. m)
0,0261 Eur (kai namo plotas nuo 3000 kv. m)
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl UAB Joniškio butų ūkio  skyrimo namo administratoriumi
2
Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra, kv.m
žiūrėti
Maksimalūs tarifai nustatyti 2018-06-21 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-162
3
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė priežiūra, kv.m
žiūrėti
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018-06-21 sprendimas Nr. T-163
4
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, kv. m
žiūrėti
Maksimalus tarifas nustatytas 2012-04-26 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-81
5
Šalto vandens pardavimo kaina, butui
0,91 Eur
2014-04-03 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-57
6
Šaltas vanduo, kūb. m: -vanduo, kūb. m – 0,88 Eur; -nuotekos, kūb. m – 1,72 Eur
2,60 Eur
2014-04-03 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-57
7
Antena kolektyvinė, įvadas
1,01 Eur
2014-05-29 priežiūros sutartis su UAB „Roera ir KO“
8
Kaupiamos lėšos, kv. m
0,05 Eur
2015-04-15 LRV nutarimas Nr. 390

 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS

Joniškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu ir 32 straipsnio 11 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.O3-96, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.O3-106 ,   UAB Joniškio butų ūkiui nustatė:

  • iki 2020 m. lapkričio 1 d. šilumos bazinės kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimas Nr. T-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“);
  • nuo 2018 m. liepos 2 d. šilumos kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. T-164 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“);
  • nuo 2018 m. liepos 2 d. karšto vandens kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. T-165 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2,15,22,32, straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjai, keičiantis kuro, geriamojo vandens kainoms, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus apie galutines šilumos ir karšto vandens kainas, galiosiančias nuo kito mėnesio pirmos dienos.

 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS NUO 2018-12-01:

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Šilumos realizacijos vienanarė kaina vartotojams Eur ct/kWh 8,76 9,55 10,60
Karšto vandens kaina                  (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) Eur/m3 6,90 7,52 8,35
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui butui per mėn. Eur 0,76   0,92

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS NUO 2018-11-01:

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Šilumos realizacijos vienanarė kaina vartotojams Eur ct/kWh 7,94 8,65 9,61
Karšto vandens kaina                  (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) Eur/m3 6,48 7,06 7,84
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui butui per mėn. Eur 0,76   0,92

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,