Taisyklės

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-174

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TVARKYMO IR ŠVAROS

TAISYKLĖS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Asmenys) visoje Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje.
 2. Taisyklių tikslas – užtikrinti, kad savivaldybės teritorijos būtų tvarkomos tinkamai, sudarant gyventojams ir atvykstantiems asmenims sveikas, saugias gyvenimo sąlygas ir palankią aplinkos sanitarinę būklę.
 3. Savivaldybės teritorijoje šių taisyklių privalo laikytis visų nuosavybės formų žemės, gyvenamųjų namų ir kitų statinių, įrenginių, kilnojamojo turto savininkai, nuomininkai ir naudotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys.
 4. Šių taisyklių nepaisymas užtraukia administracinę atsakomybę.

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS

 

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

5.1. Asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtų teritorijų savininkai, valdytojai, naudotojai.

5.2. Bendrojo naudojimo teritorija – vieša teritorija, skirta vietovės gyventojų poreikiams tenkinti (parkai, skverai, aikštės, gatvės, pėsčiųjų takai, poilsiavietės, kiemai, kapinės, viešojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės, viešojo transporto stotelės ir t. t.), kuri nėra išnuomota arba suteikta kitiems asmenims, arba jų valdoma nuosavybės teise.

5.3. Priskirta teritorija – nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu naudojama arba valdoma teritorija arba naudojamų pastatų, įvairios paskirties įrenginių (pastočių, katilinių, prekybos kioskų ir kt.) užimta teritorija.

5.4. Teritorijos priežiūra – teritorijos valymas, įvairių atliekų, sąšlavų pašalinimas, sniego valymas, slidžių dangų barstymas, želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, vejų) tvarkymas, šienavimas ir kitos paslaugos, užtikrinančios švarą ir tvarką, vykdant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.5. Teritorijų tvarkytojai juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu prižiūri ir tvarko teritoriją arba sutarčių pagrindu pasirenka teritorijos tvarkymo paslaugų teikėjus, taip pat  už švarą ir tvarką atsakingi savivaldybės ribose esančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, naudotojai, renginių organizatoriai, prekybininkai ir pan. (įstaigos, jų filialai, įmonės, maldos namai, visuomeninės ir politinės organizacijos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, vaikų mokymo ir ugdymo įstaigos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, administratoriai, garažų, mėgėjų sodo, individualiųjų namų, žemės sklypų savininkai ir kiti).

 1. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 III SKYRIUS

BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

 1. Asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems teisės aktų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo.
 2. Bendro naudojimo teritorijų tvarkymą organizuoja seniūnijos. Joms pavesta organizuoti:

8.1. gyvenamųjų vietovių gatvių, šaligatvių ir aikščių valymą, kelių valymą vadovaujantis kelių priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais;

8.2. želdinių, vejų, skverų, žaliųjų juostų ir kt. žaliųjų plotų tvarkymą;

8.3. gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, vietinių kelių autobusų stotelių valymą pasnigus, esant plikledžiui, lijundrai, barstymą smėliu arba smėlio ir chlorido mišiniu, kad būtų užtikrintas saugus transporto ir pėsčiųjų eismas;

8.4. sniego kaupimo aikštelių (jeigu tokios patvirtintos) parinkimą, įrengimą ir priežiūrą;

8.5. nuvalyto sniego, smėlio, sąšlavų išvežimą, kad nebūtų užpilti priešgaisriniai įrenginiai, įvažiavimo keliai (ne mažiau kaip 1 m pločio), želdiniai, gatvės važiuojamoji dalis ir joje esantys lietaus kanalizacijos šuliniai;

8.6. maudyklų tvarkymą ir priežiūrą;

8.7. kapinių tvarkymą ir priežiūrą;

8.8. savivaldybės valdomų kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų priežiūrą;

8.9. viešųjų tualetų tinkamą eksploatavimą, šiukšlių dėžių pastatymą bendro naudojimo teritorijose;

8.10.  šachtinių šulinių bendro naudojimo teritorijų priežiūrą;

8.11.  rodyklių su gatvių pavadinimais gatvių sankryžose įrengimą;

8.12.  skelbimo lentų tvarkymą ir priežiūrą.

 1. Teritorijų, statinių tvarkytojai privalo:

9.1. valyti, tvarkyti, prižiūrėti jiems priklausančius statinius, žemės sklypus, želdinius, teritorijas. Jeigu statinys, įrenginys, žemės sklypas priklauso keliems savininkams ar nuomininkams, už teritorijos švarą ir tvarką atsakingi visi savininkai ir nuomininkai pagal valdomą statinio ar sklypo dalį. Asmuo, turintis sklypą gyvenamajam namui ar kitokios paskirties statiniui statyti ir nepradėjęs statybos darbų, privalo sklypą prižiūrėti (šienauti žolę, rinkti šiukšles ir pan.);

9.2. užtikrinti nenaudojamų, apleistų (be langų, durų ir kt.) pastatų aptvėrimą ar imtis kitų priemonių, kad į juos nepatektų pašaliniai asmenys, užtikrinti pastatų, neturinčių apsaugos konstrukcijų (perdengimo, stogo dangos), nugriovimą arba remontą ir teritorijos sutvarkymą. Savininko neturintys pastatai turi būti perimti savivaldybės arba valstybės nuosavybėn teisės aktų nustatyta tvarka;

9.3. valyti sniegą ir šalinti ledą, varveklius nuo gyvenamųjų namų ir pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų (šalinimo metu šaligatviai ir gatvės turi būti aptverti), surinkti nukritusį ledą ir sniegą. Laikytis darbo saugos reikalavimų, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, šviestuvų, televizijos antenų;

9.4. prie visų gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties pastatų fasadų pritvirtinti laikiklius vėliavoms, namų numerius;

9.5. pastatų fasadų priežiūrą vykdyti vadovaudamiesi statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

9.6. prie įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar paslaugų teikimo vietų pastatyti šiukšliadėžių ir sudaryti sutartis su savivaldybės teritorijoje esančiu atliekų vežėju.

 1. Žemės valdų savininkai privalo tvarkyti, genėti savo teritorijoje augančius želdinius, trukdančius kaimyninių sklypų savininkams, praeiviams, eismo dalyviams. Želdynų ir želdinių apsaugą vykdyti vadovaudamiesi savivaldybės tarybos patvirtintomis Želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklėmis.
 2. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai, nuomininkai privalo tausoti savo ir bendrojo naudojimo patalpas bei inžinerinę įrangą, tinkamai ją naudoti, laikytis gaisrinės saugos privalomųjų reikalavimų, neužrakinti ir neužstatyti daiktais evakuacinių praėjimų, liukų, priešgaisrinių laiptų ir rūsių, nekaupti gyvenamosiose ir bendrojo naudojimo patalpose atliekų ar nereikalingų daiktų.
 3. Gyvūnų laikytojas arba savininkas gyvūnų priežiūrą, ekskrementų surinkimą bendrojo naudojimo patalpose ir viešojo naudojimo teritorijose privalo vykdyti vadovaudamasis Gyvūnų laikymo Joniškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis.
 4. Statybos darbus atliekančios organizacijos, fiziniai ir juridiniai asmenys, prieš pradėdamos statybos, remonto ar priežiūros darbus, susijusius su žemės kasimu, privalo savivaldybės administracijoje gauti leidimą atlikti šiuos darbus.
 5. Transporto priemonių, laikomų gatvėse, aikštėse ar kitose bendro naudojimo teritorijose savininkai privalo imtis priemonių, užtikrinančių bendro naudojimo teritorijų tvarkymo paslaugos teikimą, t. y. gatvėse ir kitose teritorijose stovinčios transporto priemonės neturi trukdyti valyti ir prižiūrėti šių teritorijų.
 6. Miestų teritorijose statant mūrines, gelžbetonines, metalines, medines tvoras su pamatais, atramines sienutes (aukštesnes negu 20 cm), įstiklinant daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų pastatų lodžijas, balkonus, privalomas Joniškio rajono savivaldybės administracijos leidimas.
 7. Kai teritorijų tvarkytojai netvarko statinių, jiems priklausančių teritorijų, seniūnai teikia informaciją Infrastruktūros skyriui dėl administracinės nuobaudos skyrimo.
 8. Organizatoriai, norėdami gauti leidimą piešti grafičius, pateikia prašymą savivaldybės administracijai. Kartu su prašymu privaloma pateikti grafičio projektą, sienos, ant kurios norima piešti, nuotrauką, savininko, aplinkinių įstaigų ar organizacijų sutikimą (pvz.: mokyklos, kultūros centro ir kt.). Išnagrinėjus prašymą, išduodamas arba neišduodamas leidimas. Neišdavus leidimo organizatoriams raštu nurodoma neišdavimo priežastis.

IV SKYRIUS

TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI ATLIEKANT STATYBOS, REMONTO

IR ŽEMĖS DARBUS

 

 1. Statybvietes ir įvažiavimus į jas prižiūri statybos darbus atliekančios įstaigos, įmonės ir organizacijos. Jos privalo transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės, keliai. Jei atliekant statybos ir kitus darbus užteršiamos aplinkinės gatvės, keliai, darbus atliekančios įstaigos, įmonės ir organizacijos privalo juos valyti. Jei statybos darbus atliekančios organizacijos gatvių ar kelių valyti negali, jos privalo sudaryti sutartį su tas paslaugas teikiančia įmone, įstaiga dėl gatvių, kelių valymo ir sąšlavų išvežimo visą statybos laikotarpį.
 2. Statybos darbus atliekančios organizacijos, prieš pradėdamos statybos, montavimo, remonto ir priežiūros darbus, susijusius su kasinėjimu, gavusios leidimą atlikti šiuos darbus, nukasa augalinį sluoksnį (ne plonesnį kaip 25 cm storio), o baigusios darbus atstato žaliųjų plotų teritoriją. Jei per statybas sugadinama greta statybos aikštelių esančių gatvių, šaligatvių danga, želdynai, gėlynai, medžiai, jie atkuriami statybos darbus atliekančios organizacijos lėšomis.
 3. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susikaupusias atliekas ir laužą iš statybos vietų į surinkimo punktus išveža darbus atliekantys asmenys, kurie privalo turėti pažymas apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas. Statybinės atliekos turi būti nedelsiant sutvarkytos ir išvežtos ne rečiau kaip kartą per 5 dienas, baigus darbus teritorija turi būti nedelsiant sutvarkyta.
 4. Žemės darbai vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašu.
 5. Žemės ūkio darbus atliekantys asmenys privalo saugoti, negadinti ir neteršti greta esančių bendro naudojimo objektų ir teritorijų (kelių, jų šlaitų, gatvių, pėsčiųjų takų, žaliųjų zonų), sugadinę nedelsdami atstatyti pirmykštę padėtį, išvalyti užterštus plotus.

 

V SKYRIUS

NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

 1. Jei gyvenamasis namas ar kitas statinys, kuriame gyvena žmonės, neturi kanalizacijos tinklų, savininkai privalo turėti įsirengę (įsirengti) nuotekų surinkimo rezervuarą ir lauko tualetą. Nuotekų surinkimo rezervuaro ir lauko tualeto duobių atitvaroms turi būti naudojami vandeniui nepralaidūs statybos produktai, o duobės uždengtos hermetiškais dangčiais. Nuotekų surinkimo rezervuarai privalo būti įrengti vadovaujantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pareikalavus pareigūnui, savininkai privalo pateikti dokumentą, įrodantį nuotekų, fekalijų išvežimą į nuotekų valyklą (reikalavimas taikomas teritorijoms, kuriose yra nuotekų valyklos). Išvežimą gali atlikti įmonės, turinčios leidimą, pagal sutartis arba vienkartines paraiškas. Nuotekų rezervuarų ir lauko tualetų duobių negalima pripildyti daugiau kaip 2/3 jų tūrio.
 2. Namų ir daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai (kai daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai naudojasi lauko tualetu) arba kitos pastatus eksploatuojančios organizacijos nuo balandžio 15 d. iki lapkričio 15 d. ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį privalo dezinfekuoti jiems priklausančius nuotekų rezervuarus ir lauko tualetus.
 3. Jei gyvenamasis namas ar kitas statinys, kuriame gyvena žmonės, turi kanalizacijos tinklus, bet nėra galimybės jų prijungti prie centralizuotos kanalizacijos sistemos, savininkai pastato individualius nuotekų valymo įrenginius arba įrengia nuotekų kaupimo rezervuarus ir nuotekas išveža į nuotekų valyklą. Išvežimą gali atlikti įmonės, turinčios leidimą, pagal sutartis arba vienkartines paraiškas.
 4. Gyvenamojo būsto savininkai privalo įsirengti arba turimus tinklus prijungti prie centralizuotos kanalizacijos sistemos per 12 mėnesių nuo centralizuotos kanalizacijos sistemos perdavimo eksploatuoti.
 5. Lauko tualetai, nuotekų kaupimo rezervuarai turi būti įrengti ne arčiau kaip 15 m iki šachtinio šulinio, ne arčiau kaip 5 m iki vandentiekio įvado į gyvenamąjį namą ir visais metų laikais iki jų turi būti galima privažiuoti asenizaciniam transportui.
 6. Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami. Lauko tualetų vietos, esančios arčiau nei 1,5 m iki kito gyvenamojo namo sklypo, turi būti suderintos su gretimų valdų savininkais.
 7. Už tinkamą ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo rezervuarų eksploatavimą atsakingi nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ir (ar) naudotojai.
 8. Nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ir (ar) naudotojai privalo periodiškai tikrinti nuotekų kaupimo rezervuaro sandarumą ir pastebėję, kad nuotekų kaupimo rezervuaro turinys tirštėja ir / ar nedidėja kaupiamų nuotekų kiekis (proporcingai sunaudotam geriamojo vandens kiekiui), turi patikrinti rezervuaro sandarumą ir nustatę, kad rezervuaras nesandarus, nedelsdami imtis priemonių jam užsandarinti.
 9. Draudžiama buitines, fekalines nuotekas prijungti prie lietaus nuotekų tinklų ar drenažo sistemų, išleisti į griovius, atvirus vandens telkinius.

VI SKYRIUS

ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

 1. Visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės privalo vadovautis savivaldybės tarybos patvirtintomis Joniškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis.
 2. Butų ir gyvenamųjų namų savininkai statybines atliekas (iki 640 kg 1 žmogui) nemokamai gali pristatyti į Joniškio rajono didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę (Plento g. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen. Joniškio r. sav.) arba transportuoti į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną (Jurgeliškių k. 9, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.).
 3. Atliekų priėmimo punktai (APP) skirti gyventojams, kurie gali į juos pristatyti tik išrūšiuotas komunalines atliekas.
 4. Iš gyventojų į APP priimamos atliekos: didžiosios atliekos(stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai, buitinė technika); naudotos lengvųjų automobilių padangos (ne daugiau kaip 4 lengvųjų automobilių padangos per metus iš gyventojo); buitinio remonto ir smulkių statybų bei griovimo, vykdomų ūkio būdu (be statinių projektų, suderintų Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka) (iki 0,5 m³ per metus iš gyventojo); medienos atliekos; žaliosios atliekos (smulkios šakos, lapai, žolė, daržo atliekos iki 0,5 m³ per metus iš gyventojo); medienos atliekos; antrinės žaliavos (perdirbti tinkamas popierius, stiklas, plastikas, metalas).
 5. Juridiniai asmenys, norintys pašalinti statybines atliekas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir statybines atliekas transportuoti į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną (Jurgeliškių k. 9, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.). Už atliekų šalinimą imamas mokestis pagal patvirtintus Šiaulių regiono atliekų priėmimo ir šalinimo nepavojingų atliekų sąvartyne įkainius (įkainiai skelbiami Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje www.sratc.lt).
 6. Draudžiama statybines atliekas krauti į komunalinių atliekų konteinerius, užkasti, vežti į pagriovius, pakeles, miškus ir kitas ne tam skirtas vietas.
 7. Draudžiama į komunalinių atliekų konteinerius krauti medžių ir krūmų šakas, lapus, nupjautą žolę, stambiagabarites atliekas, ne tam skirtoje vietoje palikti maišelius ar krepšius su atliekomis.
 8. Sąšlavos, susidarančios tvarkant bendro naudojimo teritorijas, sukaupiamos į krūvas, kurias surenka ir išveža teritorijų tvarkytojai, prižiūrintys gatves ir kitas bendro naudojimo teritorijas. Įmonės, įstaigos, organizacijos, bendrijos, individualių namų savininkai kiemų sąšlavas iš jiems priklausančių teritorijų patys išveža į sąvartyną arba sudaro sutartį su šias paslaugas teikiančia įmone. Užterštų teritorijų tvarkymą organizuoja savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius.
 9. Mėšlo ir srutų tvarkymas:

40.1.  Privačių valdų savininkai, daugiabučių namų grupinių tvartų savininkai ir ūkininkai, auginantys iki 10 sutartinių gyvulių, tirštąjį mėšlą, kaupiamą atviroje mėšlidėje (lauko rietuvėje), privalo uždengti šiaudais, durpėmis ar plėvele. Jeigu susidaro srutų, privaloma įsirengti sandarius srutų kauptuvus. Mėšlidėse (lauko rietuvėse) ir srutų kauptuvuose turi būti įrengtas hidroizoliacinis sluoksnis.

40.2.  Asmenys, laikantys daugiau kaip 10 sutartinių gyvulių, mėšlą ir srutas privalo tvarkyti vadovaudamiesi Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ir žemės ūkio ministrų 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 (2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-735/3D-700 redakcija).

40.3.  Gyvenamosiose vietovėse fiziniai asmenys asmeninio ūkio tikslais turi teisę sandėliuoti tirštą mėšlą ne ilgiau kaip 6 mėnesius uždengtose ir ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas neuždengtose lauko rietuvėse ar mėšlidėse.

40.4.  Paskleistas mėšlas ir srutos privalo būti užartos per 24 val.

 VII SKYRIUS

MAUDYKLŲ  PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

 1. Maudyklų priežiūra ir vandens kokybės stebėsena vykdoma vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.
 2. Maudyklos teritorijoje būtina pastatyti šiukšlių dėžių ir viešųjų tualetų. Atstumas nuo viešųjų tualetų iki maudymosi vietų turi būti ne mažesnis kaip 50 m.
 3. Maudyklos teritorijose statyti automobilius galima tik tam skirtose vietose. Kitose vietose prie vandens telkinių transporto priemonės statomos ne arčiau kaip 25 m. nuo vandens telkinių.

VIII SKYRIUS

DRAUDŽIAMA VEIKLA

 

 1. Savivaldybės miestuose, miesteliuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse draudžiama:

44.1. motorizuotomis priemonėmis važinėti šaligatviais, pėsčiųjų bei dviračių takais ir žaliuosiuose plotuose, statyti transporto priemones vejose ant pėsčiųjų takų ir šaligatvių, išskyrus Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus;

44.2.  skinti ir rauti gėles, kitus dekoratyvinius želdinius, laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus ir žiedus, pasodintus aikštėse, skveruose, kapinėse, gatvėse vazonuose ir prie pastatų;

44.3.  bendrojo naudojimo teritorijose statyti prekybos kioskus ir kitus laikinus įrenginius neturint suderinto projekto ar statybą leidžiančio dokumento;

44.4.  klijuoti ir kitaip tvirtinti skelbimus ir kitokią informaciją ant medžių, stulpų, statinių ir kitose šiam tikslui nenumatytose vietose, rašyti, piešti ant statinių, braižyti ar kitaip juos gadinti;

44.5.  be savivaldybės administracijos derinimo ir leidimo kabinti informacinę ir komercinę reklamą, iškabas, statyti ar įrengti reklaminius skydus, stendus ar kitus reklaminius įrenginius;

44.6.  mėtyti nuorūkas, popierius, daužyti butelius ir kitaip šiukšlinti, laužyti ir gadinti kelių eismo reguliavimo priemones, autobusų stotelių ženklus, šviestuvus, daužyti autobusų stotelėse stiklus, vartyti ir padegti šiukšliadėžes, laužyti suoliukus ir kitus bendro naudojimo įrenginius, dėti gėles ir vainikus žmonių žūties vietose gatvėse ir ant šaligatvių;

44.7.  šiukšlinti daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinėse, rūsiuose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose ar mėtyti daiktus pro langus ar iš balkonų;

44.8.  verstis bet kokia veikla (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas ir kt.), kuri gali sukelti aplinkos užteršimą ar skatinti parazitų ir graužikų veisimąsi;

44.9.  krauti sniegą su druskos / smėlio mišiniu ant žaliųjų vejų ir prie medžių arčiau kaip 1 m nuo jų;

44.10.  pilti į lietaus kanalizacijos ir kitų požeminių inžinerinių tinklų šulinius įvairias atliekas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą;

44.11.  pilti į lietaus ir fekalijų kanalizacijos šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų ir užsidegančių medžiagų;

44.12.  laikyti po medžiais ir krūmais barstyti skirtą smėlį, individualių namų savininkams krauti žaliąsias sodų ir daržų atliekas gatvėse, ant šaligatvių ir žaliųjų zonų, iš indivudaulių namų nešti žaliąsias atliekas prie daugiabučių namų atliekų surinkimo aikštelių;

44.13.  žaisti sportinius ir kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose, jei tai kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali būti padaryta žala, kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie medžių bet kokius įrenginius;

44.14.  gatvėse, aikštėse laikyti neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas transporto priemones;

44.15.  deginti medžių šakas (išskyrus kaimiškas vietoves), išmesti viešose vietose komunalines, žaliąsias (lapus, šakas ir pan.) ir kitas atliekas, lapus ir kitas atliekas, ganyti gyvulius bendrojo naudojimo teritorijose;

44.16.  padėti, palikti ar išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius, sudužusius daiktus, įrenginius viešoje vietoje, miško teritorijoje, žaliuosiuose plotuose;

44.17.  miestuose namų valdose nelaikyti atsivežto mėšlo krūvų. Savininkai gyvulių ir paukščių mėšlą turi teisę kaupti savo sklypo ribose tik šaltuoju metų laiku nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. ir tik uždengtą;

44.18.  triukšmauti ar kitaip trikdyti kaimynų poilsį vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.), išskyrus renginių, kuriems išduoti leidimai, metu. Triukšmo prevencija vykdoma vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo Joniškio rajono viešosiose vietose prevencijos taisyklėmis;

44.19.  naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

44.20.  pilti ant gatvės, šaligatvio, žaliosios vejos buitines nuotekas, pelenus;

44.21.  remontuoti ir plauti transporto priemones, jeigu darbų metu teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, trikdomas gyventojų poilsis;

44.22.  savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be savivaldybės nustatyta tvarka išduoto leidimo;

44.23.  laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ir / ar kitaip trukdančias aplinkiniams;

44.24.  sodinti medžius, įrengti gėlynus ir kitus želdinius bendrojo naudojimo teritorijose nesuderinus su savivaldybės administracija;

44.25.  rūkyti savivaldybės tarybos sprendimu nustatytose rūkyti draudžiamose viešosiose vietose;

44.26.  palikti nesurinktas vedžiojamų gyvūnų (šunų, kačių, arklių ar kt.) išmatas. Gyvūnų savininkai ar už jų priežiūrą atsakingi asmenys privalo nedelsdami surinkti (išvalyti) gyvūnų ekskrementus ir laikytis Gyvūnų laikymo Joniškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyklių reikalavimų;

44.27.  pilti į fontanus bet kokias atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar skysčius, gadinti, teršti, šiukšlinti fontanus, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;

44.28.  draudžiama teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais (statybiniu laužu, automobilių dalimis ir kt.) vandens telkinius ir jų apsaugines zonas;

44.29.  maudytis vandens telkiniuose apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;

44.30.  plauti skalbinius, transporto priemones, maudyti gyvūnus vandens tekiniuose, šiukšlinti, kūrenti laužus, jei nėra įrengtų laužaviečių, valyti ir skrosti žuvis prie vandens telkinių, naikinti vandens augaliją ir gyvūniją.

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

 1. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už taisyklių nesilaikymą turi savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.
 2. Šių taisyklių reikalavimus pažeidę Asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.
 3. Administracinė nuobauda neatleidžia Asmens nuo prievolės laikytis šių taisyklių, pašalinti pažeidimą ir atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

_______________________________